NCPG Prevention Committee

Ang National Council on Problem Gambling (NCPG) Prevention Committee ay nagsusulong para sa pagsasama ng mga epektibong serbisyo sa pag-iwas bilang bahagi ng buong pagpapatuloy ng pangangalaga sa mga problemang serbisyo sa pagsusugal sa pamamagitan ng adbokasiya, kamalayan, edukasyon, at pagbuo ng kapasidad. Ang mga prinsipyo nito tungkol sa pag-iwas sa mga karamdaman sa pagsusugal ay nakabalangkas sa "Pag-iwas sa Mga Karamdaman sa Pagsusugal: Isang Karaniwang Pag-unawa".

Ang kasalukuyang mga layunin ng Komite ay: 1) palakasin ang komunidad sa pag-iwas sa problema sa pagsusugal sa pamamagitan ng recruitment, mas epektibong komunikasyon at pinahusay na pagbabahagi ng mapagkukunan, at 2) upang itaguyod, at suportahan, ang pagbuo at pagpapanatili ng paglalagay ng mga programa sa pag-iwas na nakabatay sa ebidensya at mga modelo sa mga programa sa pag-iwas at pagpapayo sa alkohol, tabako at iba pang droga (ATOD).

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa NCPG Prevention Committee, mangyaring mag-click HERE